Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Giáo dục Quảng Trị
Bài viết không tồn tại

 

QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM CỦA TRUNG TÂM CNTT – NGOẠI NGỮ THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            
(Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ- GDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị)
Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phàn chi phí hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm có vị trí, chức năng và nhiệm vụ sau:
I. Vị Trí:
Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.
II. Chức năng:
1, Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ là một cơ sở đào tạo Tin học và Ngoại ngữ bằng các hình thức học tập linh hoạt nhằm bồi dưỡng kiến thức Tin học, Ngoại ngữ cho cán bộ, Giáo viên và đáp ứng nhu cầu học tập của người học trong xã hội để đạt được những trình độ nhất định.
2,Giúp Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý chuyên môn và chỉ đạo về đào tạo bồi dưỡng phi chính quy đối với Tin học và Ngoại ngữ trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
3, Giúp Sở Giáo dục và Đào tạo về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của ngành; xử lý, tích hợp và liên kết các cơ sở dữ liệu theo sự chỉ đạo, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo.
III. Nhiệm vụ:
1, Đào tạo, bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên các trường mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp, GDTX, cán bộ quản lý của Sở và phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã.
2, Liên kết với các trường đại học,  cao đẳng, trung cấp để mở những lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao về Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.
3, Thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo Sở.
a, Chủ trì xây dựng và triển khai công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Giám đốc Sở.
b, Chủ trì quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh về giáo dục, các hệ thống thông tin quản lý và các phần mềm quản lý giáo dục , phần mềm dạy học.
4, Quản lý và duy trì hoạt động mạng Internet, mạng LAN của ngành và kết nối Internet cho toàn bộ các đơn vị trực thuộc ngành, nối mạng diện rộng với UBND tỉnh; Xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động của Website Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức triển khai đảm bảo kỹ thuật cho viẹc cung cấp các dịch vụhanhf chính công về giáo dục, quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên Website.
Tích hợp dữ liệu về e-Learning, bài giảng điện tử, thư viện điện tử, thông tin tư liệu, sách giáo khoa điện tử, đề thi ... để chia sẽ dùng chung trên mạng giáo dục.
5, làm đơn vị đầu mối để triển khai các đề án về công nghệ thông tin và ngoại ngữ; nghiên cứu, xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý, phần mềm dạy học , thúc đẩy ứng dụng CNTT ở các đơn vị, trường học.
6, Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành.
7, Tổ chức thực hiện các dịch vụ về chuyển giao công nghệ, tư vấn và xử lý thông tin, biên dịch, phiên dịch, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chúc thi và cấp chứng chỉ về tin học và ngoại ngữ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình giáo dục bao gồm:
      a, Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C
      b, Chương trình tin học ứng dụng trình độ  A, B, C
      c, Chương trình bồi dưỡng thường xuyên về công nghệ thông tin và truyền thông
      d, Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.
8, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Sở.
9, Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, tham gia học tập đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc quyền quản lý.
10, Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo qui định của pháp luật.
11, Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ phản ánh kịp thời để Giám đốc xem xét bổ sung, sửa đổi.
                                                                                                   GIÁM ĐỐC
                                                                                                      Đã ký
                                                                                                Lê Phước Long
Bản quyền thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Trị
Địa chỉ: Số 2, Đường Tạ Quang Bửu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Email: bientap@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị